SchoolAcademy

Wat is SchoolAcademy?

SchoolAcademy is het programma binnen Stichting StreetPro dat zich erop richt om leer- en/of kwalificatieplichtige  jongeren die dreigen uit te vallen, of zelfs helemaal niet meer naar school gaan, (terug) te begeleiden naar een passende vervolgopleiding. Het doel daarbij is het behalen van een startkwalificatie.

SchoolAcademy biedt maatwerk en gebruikt oplossingsgerichte methodieken die nauw aansluiten op de talenten en belevingswereld van de jongeren. Het duurzaam vergroten van de zelfredzaamheid staat daarbij centraal. De deelnemers worden aangemoedigd tot het nemen van initiatief,  om zo zichzelf (nog) meer uit te dagen. Hierbij worden zij begeleid door een persoonlijke coach.

Het gevarieerde programma van SchoolAcademy richt zich op meerdere ontwikkelingsdomeinen. Tijdens het programma zal bijvoorbeeld, in samenwerking met de coach(es), veel aandacht worden besteed aan de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van de deelnemers.

Het SchoolAcademy-programma:
• richt zich op de talenten en interesses van de jongeren zelf;
• levert maatwerk en speelt in op individuele behoeftes;
• stimuleert de zelfredzaamheid van de jongeren;
• werkt vraaggericht in plaats van aanbodgericht;
• werkt volgens een positieve en oplossingsgerichte aanpak;