Programma

SchoolAcademy programma’s
SchoolAcademy is een programma van 24 uur per week, waarbij de deelnemer van maandag tot en met donderdag, van 10.00 tot 15.30 uur aanwezig dient te zijn. Binnen het SchoolAcademy-programma wordt gewerkt aan de hand van vijf thema’s, te weten: talentontwikkeling, loopbaanoriëntatie, werk & stage, loopbaan- en persoonlijke vaardigheden en vaardigheden op het gebied van Nederlands en rekenen. Het programma duurt acht weken. Na deze acht weken staat de deelnemer, indien mogelijk (gezien de inschrijvingsdata van de ROC’s) ingeschreven bij een opleiding. Mocht er na afronding van het SchoolAcademy-programma nog geen mogelijkheid tot inschrijving zijn, dan wordt daar een afspraak voor gemaakt zodra de inschrijvingen op de desbetreffende opleiding starten.

SchoolAcademy is zeer flexibel en beweegt, waar nodig, met de situatie en behoefte van  haar deelnemers mee. Als een jongere, om geldende redenen, niet volledig aan het programma kan deelnemen, zijn er altijd andere afspraken mogelijk. Voorwaarde is wel, dat de redenen aansluiten bij de, tijdens de intake gestelde doelen.

Ochtendprogramma
De jongeren werken de eerste vier weken, aan de hand van de SchoolAcademy werkboeken: talentontwikkeling, loopbaanoriëntatie en werk & stage, aan het ontdekken van hun talenten en kwaliteiten, aan het vinden van een passende opleiding, aan schoolse vaardigheden en aan vaardigheden die tijdens een stage en op het werk goed van pas kunnen komen.

Zo begeleidt SchoolAcademy de jongeren bij:

  • het zicht krijgen op, en het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten;
  • het zicht krijgen op de eigen rol en houding tijdens het werken in teamverband;
  • het zicht krijgen op de verschillende leerstijl(en);
  • het geven en ontvangen van feedback;
  • het voorbereiding op, en het geven van presentaties.

De deelnemers krijgen trainingen in onder andere:

  • sollicitatievaardigheden (met sollicitatietraining)
  • gespreksvaardigheden
  • presentatievaardigheden
  • oplossingsgericht denken

In week 5 t/m 8 komt de nadruk binnen het programma meer en meer op de zelfredzaamheid  te liggen en gaan de jongeren middels verschillende (eind)opdrachten  zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag. Het doel hiervan is om de jongeren het zelfvertrouwen te geven dat ze nodig hebben om zich op school en in de maatschappij prettig te voelen.
Ook gaan de deelnemers op zoek naar een (bij)baantje.

Loopbaanoriëntatie
Omdat ons hoofddoel is om de deelnemers naar een passende opleiding te begeleiden, besteden we veel tijd aan loopbaanoriëntatie. De jongeren doen uitvoerig onderzoek naar de verschillende opleidingen en domeinen en presenteren het onderzochte aan elkaar.
Vervolgens maken de deelnemers een weloverwogen en goed onderbouwde keuze voor een opleidingen-top-drie. Uiteindelijk blijft er een duidelijke eerste keuze over waarmee de deelnemer aan het werk gaat (aanmelden, intakegesprek voorbereiden, enz.).
N.B. Zodra een deelnemer zich heeft aangemeld bij een opleiding en een (bij)baantje heeft gevonden, kan hij of zij (na overleg met de coach) compensatie krijgen voor de uren die er gewerkt worden tijdens de uren van SchoolAcademy.

Middagprogramma
In de middag staan er wekelijks uiteenlopende workshops op het programma rondom zowel maatschappelijke als persoonlijke thema’s. Muziek, koken, sport, budgethantering, rappen, filosofie, drugs en criminaliteit; het is slechts een kleine greep uit het aanbod. De onderwerpen sluiten aan bij de thema’s talentontwikkeling en loopbaan- en persoonlijke vaardigheden. Deze workshops zijn erop gericht de kwaliteiten van de deelnemers naar boven te halen en om de jongeren wegwijs te maken in de maatschappij.

De workshops worden niet alleen door de coaches van SchoolAcademy gegeven, maar ook door externe vakmensen. Wanneer een deelnemer zelf graag de andere jongeren iets wil leren of vertellen over een bepaald onderwerp kan dat ook. Naast deze workshops bezoeken we bedrijven, musea en instellingen waar we rondleidingen krijgen en een kijkje achter de schermen kunnen nemen. Doel hiervan is, dat de jongeren zien hoeveel uiteenlopende beroepen er bestaan, zelfs binnen één bedrijf. Ze kunnen vragen stellen, bijvoorbeeld  over welke opleiding je moet volgen om bij het desbetreffende bedrijf te kunnen werken, en ze kunnen beter inschatten of een bepaald beroep al dan niet bij ze past.

Op de donderdagmiddagen bezoeken we de verschillende ROC-scholen.
Doel hiervan is, dat de jongeren kennis maken met zoveel mogelijk verschillende ROC’s. Door een school daadwerkelijk te bezoeken en contact te kunnen leggen met aanwezige docenten en leerlingen, krijgen de deelnemers een realistisch beeld van een bepaalde opleiding en zijn ze beter in staat te bepalen of die desbetreffende school iets voor hen kan zijn. Aan deze bezoeken zijn voorbereidings- en verwerkingsopdrachten gekoppeld.

Bijles
Op de SchoolAcademy volgen alle jongeren gemiddeld twee uur bijles per week. Deze lessen, waarbij hooguit drie deelnemers tegelijkertijd worden begeleid, dienen ervoor de jongeren zoveel mogelijk op het gewenste startniveau te krijgen, met name op het gebied van taal en rekenen, maar ook bijles in andere vakken is mogelijk. Tijdens de intakeprocedure maken de deelnemers twee instaptoetsen; één voor Nederlands en één voor rekenen. Aan de hand van de behaalde resultaten stelt de bijlescoach, samen met de deelnemer, een plan van aanpak op. Mocht een deelnemer meer hulp nodig hebben, dan worden er extra bijlesuren ingepland. Ook bestaat er de mogelijkheid na het officiële programma van acht weken, wekelijks nog enkele uren voor alleen de bijles naar SchoolAcademy te komen.

1 op 1 begeleiding
De deelnemers worden zowel in groepen als individueel begeleid door coaches. Van het verloop van de ontwikkeling van de deelnemer worden individuele voortgangsverslagen gemaakt. Tevens worden er regelmatig gesprekken gevoerd met de deelnemers, ouders en hun opleiding over het verloop van hun traject.

Wekelijks worden er voorkomende zaken van zowel praktische als persoonlijke aard besproken. Dit is nodig om het proces goed te sturen, wat weer nodig is om tot positieve resultaten te komen. Er wordt zo praktisch mogelijk gewerkt, waarbij er gestreefd wordt om een stevige band tussen deelnemers, docenten en coaches op te bouwen.

Nazorg
Op het moment dat de deelnemer begint met een nieuwe opleiding of baan,  start het nazorgtraject. De nazorg is afhankelijk van de behoefte van de oud-deelnemer en vooral gericht op de zelfredzaamheid. We willen dat de oud-deelnemer zich gesteund voelt en weet dat hij of zij altijd bij ons terecht kan.

Tot het moment dat de oud-deelnemer een startkwalificatie heeft behaald, nemen wij 2x per jaar contact met hem of haar op om zicht te houden op de voortgang.
Middels dit nazorg-traject hopen wij onder andere te voorkomen, dat een deelnemer opnieuw uitvalt.